Adatvédelmi tájékoztató

A Fordítóművek Európa Kft. (a továbbiakban: Társaság) a jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között az érintettek tájékoztatási kötelezettségét.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató a Társaság és a Megrendelők között létrejött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A személyes adatok kezelése során a Társaság az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Megrendelő számára átlátható módon kell végezni;
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, ami a Megrendelő azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben a Megrendelő jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • Az integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság: A Társaság felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A fentiek alapján a Társaság köteles gondoskodni arról, hogy eljárásai garantálják:

 • a beleegyezést vagy jogos érdeket
 • az átláthatóságot
 • a személyiségi jogokat
 • a beépített adatvédelmet
 • az adatok megsértésének 72 órán belüli vagy „haladéktalan” bejelentését

Az elszámoltathatóság elvének teljesítése érdekében a Társaság különösen köteles:

 • biztosítani, hogy mindenfajta – akár automatizált, akár kézi – adatkezelés jogszerű legyen
 • biztosítani az adatvédelmet
 • biztosítani az információk bizalmasságát
 • biztosítani az érintettek jogainak tiszteletben tartását

Biztonsági intézkedések

A Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság,– összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;
 • a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
 • amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről a Társaság folyamatosan gondoskodik;
 • mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

A biztonsági intézkedések során alkalmazott elvek

A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az adatok fizikai tárolásának helye a Társaság székhelye: 1044 Budapest, Felső utca 3.

Adatkezelő adatai

Név:                                       Fordítóművek Európa Kft.

Székhely:                              1044 Budapest, Felső utca 3.

Ügyvezető:                           Muhari Gábor

E-mail:                                  info@forditomuvek.hu

Cégjegyzékszám:               01 09 300940

Adószám:                             26082860-2-41

Az adatkezelési tevékenység meghatározása

Az Fordítóművek Európa Kft. az általa üzemeltett www.forditomuvek.hu honlapon keresztül fordítási és ehhez kapcsolódó egyéb nyelvi szolgáltatásokat nyújt Megrendelőinek. A Társaság által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Társaság szolgáltatásinak igénybevétele és teljesítése során a Társaság birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek a Társaság szolgáltatását Megrendelők, azt potenciálisan megrendelők, ajánlatkérők, a Társaság online felületét igénybe vevők által közölt személyes adatok révén, továbbá a Megrendelők vagy potenciális megrendelők által a Társaság részére továbbított minden személyes adat.

Ezen személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan a következők lehetnek:

 • Személyes adatok
 • név;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám, lakcím;
 • személyi azonosító jel;
 • TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám;
 • (munkahelyi) email cím, telefonszám.
 • különleges személyes adatok
 • faji eredetre, nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adat;
 • egészségi állapotra vonatkozó adatok (testsúly, vérkép, szűrő- és orvosi vizsgálatok eredményei);
 • kóros szenvedélyre vonatkozó adat;
 • bűnügyi személyes adat.

Szerződéses jogviszonnyal, ajánlatadással összefüggésben történő adatkezelés

A Társaság tevékenységének ellátásához, megrendelői részére a szolgáltatás nyújtásához ajánlatot készít, illetve szerződést köt, valamint a működéséhez szükséges beszerzési és archiválási, valamint iratkezelési tevékenységet folytat.

E körben a lent felsorolt adatokat kezeli és őrzi meg a megjelölt időpontig, az alábbi célok érdekében:

 • kapcsolattartás (értékesítési célú megkeresés);
 • szerződéskötés;
 • szerződések teljesítése;
 • számla- és kinnlevőség-kezelés;
 • szerződéses jogi igények (pl. panasz, szavatossági kifogás) érvényesítése;
 • szerződés megszűnését (teljesítés vagy megszüntetés) utáni iratkezelés és archiválás.
 1. a) Természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:

A Társaság a fenti célok érdekében kezeli a vele megrendelőként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját, skype és/vagy msn címét. Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, a Megrendelők/potenciális megrendelők megkeresése alapján, az ajánlatkéréskor jogszerűen megkezdődik.

 1. b) Jogi személy megrendelő esetén a természetes személy képviselők adatai és a cég adatai:

A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója. Az érintett cég székhelyének címe, levelezési címe, cégjegyzékszáma és adószáma.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Társaság birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • szerződéskötés;
 • a Társaságtól igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • kedvezmények nyújtása;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • a fordítóiroda-ügyfél közti kapcsolat fenntartása;
 • személyre szabott ajánlatok és szolgáltatások biztosítása;
 • marketingtevékenység folytatása;
 • marketing célú adatbázis építése és fenntartása;

Adattovábbítás 3. országba

A Társaság a megadott adatokat 3. országba nem továbbítja.

Adattárolás időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg Megrendelők/potenciális megrendelők tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. Az adatkezelés időtartama szerződés esetén a) a Megrendelők/potenciális megrendelők és a Társaság között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, illetve b) a szerződés alapján a Társaságot terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam. Az adatkezelés időtartama abban az esetben, ha a Társaság szolgáltatását megrendelik, valamint e-mail címet megadják, de szerződés végül nem jön létre, az az időtartam, amíg a Társaság és a potenciális megrendelő között szerződéses kapcsolat jöhet létre. Amennyiben egyértelmű, hogy szerződéses kapcsolatra a jövőben nem kerülhet sor (pl. a cég, amelynek kapcsolattartója a személyes adatait megadta, megszűnik), illetve a potenciális megrendelő a személyes adat törlését kéri, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük.

Törléshez való jog

A Megrendelő/potenciális megrendelő a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság begyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • a Megrendelő/potenciális megrendelő hozzájárulása alapján kezelte a Társaság az adatait, és ezen hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Megrendelő/potenciális megrendelő tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaság nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles.

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult a Társaságtól személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. A Megrendelő/potenciális megrendelő bármikor kérheti a Társaságot, hogy személyes adataiba betekinthessen.

A Társaság felhő alapú adatbázist nem üzemeltet, így amennyiben a Megrendelő/potenciális megrendelő élni kíván tájékoztatáskérési jogával, bármikor kezdeményezheti azt elektronikus levél, vagy postai levél formájában.

Visszajelzéshez fűződő jog

A Megrendelő/potenciális megrendelő jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Hozzáférés joga

A Megrendelő/potenciális megrendelő jogosult arra, hogy adataihoz hozzáférjen, így a Társaság a Megrendelő/potenciális megrendelő személyes adatainak másolatát kérés esetén a rendelkezésére bocsátja.

A helyesbítéshez való jog

A Megrendelő/potenciális megrendelő jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a Társaság által kezelt adataiban. Ezt a Társaság elérhetőségin, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Megrendelő/potenciális megrendelő jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Megrendelő/potenciális megrendelő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Megrendelő/potenciális megrendelő ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Megrendelő/potenciális megrendelő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Megrendelő/potenciális megrendelő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság a Megrendelőt/potenciális megrendelőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

A Megrendelő/potenciális megrendelő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
 • az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Megrendelő/potenciális megrendelő olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Megrendelő/potenciális megrendelő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Megrendelő/potenciális megrendelő által a Társaság részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

A Megrendelő/potenciális megrendelő adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Társaság e-mail címére, postai címére vagy személyesen a Társaság székhelyén. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni a Megrendelő/potenciális megrendelő levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A Társaság tájékoztatja a Megrendelőt/potenciális megrendelőt, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Panaszügyintézés

Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

A Megrendelő/potenciális megrendelő a Társaság adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: Fordítóművek Európa Kft. 1044 Budapest, Felső utca 3.,.tel.: +36 30 931 82 52, e-mail: info@forditomuvek.hu.

A Társaság a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek/potenciális megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Társaság az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Társaság az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelő/potenciális megrendelő.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgálat@naih.hu, 036-13911400, www.naih.hu).

Amennyiben közvetlenül bíróságon kíván a Társaság adatkezelési rendjével szemben fellépni, azt a Megrendelő/potenciális megrendelő közvetlenül, bírósági úton is megteheti. A per az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg.

A www.forditomuvek.hu honlap üzemeltetése

A Társaság által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A honlapon a Társaság „sütiket (cookies) használ.

A Társaság nem folytat direktmarketing tevékenységet, hírleveleket nem küld ki a Megrendelők/potenciális megrendelők részére.

A Társaság a weboldal és az online ajánlatkérés optimális működéséhez cookie-kat használ, amely értelmében szerverei cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el a weboldal felhasználóinak számítógépén. A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük „cookie”-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Ennek megtörténtéről a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználó és a weboldal látogatója technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra a Társaság nem veszi igénybe. Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként). A cookiefogadás felhasználó általi letiltása – amelynek pontos módjáról a felhasználó böngészőjének útmutatója ad eligazítást – a Társaság szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

A cookie-k esetében az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések, személyre szabott szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az érintettek köre: a www.forditomuvek.hu oldal látogatói

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart. A perzisztens cookie-k lejárati ideje változó általában 1-5 nap. Ez alól kivételek a google analytics által használt cookie-k, amik jóval hosszabb lejárati idővel dolgoznak. A Jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát.

Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Társaság, amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a Megrendelő/potenciális megrendelő jogaira és szabadságaira nézve.

 Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

 A Társaság adatvédelmi incidens tapasztalása esetén a Megrendelőt/potenciális megrendelőt haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Megrendelő/potenciális megrendelő jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A Társaság a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint a Megrendelőnek/potenciális megrendelőnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

 Az Adatvédelmi incidens felismerését követően a Társaság megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés megtörtént-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és a Megrendelő/potenciális megrendelő sürgős értesítése érdekében.

 A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

Közösségi média

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalt tart fenn. A Társaság közösségi oldalán folytatott kommunikáció nem minősül jog- vagy kötelezettség-keletkeztető ténynek, szerződés megkötésére és ajánlat kérésére nem szolgál. A Társaság közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A Társaság nem felel a közösségi oldal felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Egyéb

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót bármikor egyoldalú módosítsa. A tájékoztatás változásáról az érintetteket írásban egyértelműen tájékoztatja a megadott elérhetőségek valamelyikén, és szükség esetén gondoskodik a hozzájárulás beszerzéséről. Kérdés vagy észrevétel esetén a Társaság készséggel áll rendelkezésre az Adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.