Titoktartási nyilatkozat

A Fordítóművek Európa Kft. (székhely: H-1044 Budapest, Felső u. 3., adószám: 26082860-2-41), mint Megbízott és annak alvállalkozói, együttesen, mint nyilatkozattevő (a továbbiakban „Nyilatkozattevő”) a jelen nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el a Fordítóművek Európa Kft. mindenkori megbízói (a továbbiakban „Megbízó”) által alkalmazott információ-biztonsági alapelveket.

Nyilatkozattevő vállalja, hogy bizalmasan kezeli és megőrzi a megbízás teljesítése során, vagy annak érdekében tudomására jutott üzleti tikot, bizalmas információt vagy dokumentumot, ideértve a részére átadott, vagy általa a megbízás teljesítése során elkészített dokumentumokat is.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy a bizalmas információkat csak akkor szabad hozzáférhetővé tenni számára, ha vállalja, hogy magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el a jelen nyilatkozatot.

Nyilatkozattevő a jelen okirat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott bizalmas információ(ka)t időbeli korlátozás nélkül

  • bizalmasan, üzleti titokként kezeli;
  • megőrzi és nem ad róluk harmadik személynek tájékoztatást;
  • harmadik személynek nem adja át;
  • nem publikálja;
  • semmilyen formában nem hasznosítja, és nem használja fel; és

a Megbízó kérése esetén azonnal megsemmisíti, vagy Megbízó részére visszaszolgáltatja mind az eredeti, mind a lefordított változatban beleértve a fordítás piszkozatait is – legyenek azok bármilyen adathordozón tárolva.

Nyilatkozattevő vállalja, hogy minden munkavállalójára, megbízottjára, alvállalkozójára, teljesítési segédjére a jelen nyilatkozatban foglalttal legalább azonos szintű titoktartási kötelezettséget ró, illetve vállalja, hogy a Megbízó erre irányuló kérése esetén az ilyen kötelezettségvállalások megtörténtét igazolja.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelő jogkövetkezmények alkalmazhatóak, valamint a titoktartási kötelezettség megsértésével okozott kárért felelősséggel tartozik a Megbízóval szemben.

Nyilatkozattevő megerősíti, hogy a Tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény hatályos rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti.

Nyilatkozattevő előtt ismertek az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések, miszerint üzleti titoknak minősül a Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ és megoldás, amelynek titokban maradásához a Megbízónak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban maradása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Nyilatkozattevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben üzleti titok birtokába jut, azt időben korlátozás nélkül megőrzi, a Megbízó felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem adja ki, továbbá nem használja fel arra, hogy saját magának vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, illetve a Megbízónak vagy ügyfeleinek hátrányt okozzon.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy ezek az információk és dokumentumok csak ezen információk tulajdonosa, a Megbízó céljaira használhatók fel és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik fél számára.

Nyilatkozattevő kijelenti, hogy a munkája teljesítése során tudomására jutott mindenfajta üzleti információt titkosan kezel, és tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség a szerződéses jogviszony fennállását követően is terheli.

Nyilatkozattevő kijelenti, hogy a munkája teljesítése során esetlegesen tudomására jutott bármilyen személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679 EU rendeletének előírásai szerint kezel.

Nyilatkozattevő az általa bevont közreműködő (harmadik fél) részére a Megbízóval kapcsolatos információt, adatot kizárólag akkor ad át, ha a közreműködő személyét a Megbízó előzetesen jóváhagyta és a közreműködő előzetesen jelen Titoktartási Nyilatkozatot kötelezettségvállalása jeléül aláírta és Nyilatkozattevő, valamint a Megbízó részére rendelkezésére bocsátotta.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos pontjaiban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak vele szemben, amelyre a Megbízó jogosulttá válik.

Nyilatkozattevő a jelen Titoktartási Nyilatkozat elfogadásával megerősíti, hogy jelen okiratot minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak találta, és így azt, mint a tényekkel és ügyleti akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, valamint a Nyilatkozattevő valamennyi bizalmas információ birtokába jutó munkavállalójával, megbízottjával, teljesítési segédjével betartatja.

 

Kelt: Budapest, 2017. július 15.