A Fordítóművek Európa Kft. 2017. január 1-től érvényes Általános Szerződéses Feltételei

A Fordítóművek Európa Kft. Általános Szerződéses Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy részletesen szabályozza a Megrendelő és a Fordítóművek Európa Kft. (a továbbiakban: Fordítóiroda) között nyelvi feladatok ellátására létrejött vállalkozási jogviszonyt. A Megrendelő és a Fordítóiroda között létrejött vállalkozási jogviszonyra – eltérő megállapodás hiányában – az ÁSZF-ben rögzített feltételek irányadóak. Megrendelő a www.forditomuvek.hu honlapon keresztül kért online ajánlat elfogadásával és az elektronikus levelezés útján vagy telefonon történt szóbeli megállapodás aláírásával, illetve létrejöttével elismeri a Fordítóiroda által alkalmazott ÁSZF megismerését és elfogadását, így annak rendelkezései további írásbeli megállapodás hiányában is alkalmazandóak a megrendelésre.

A beérkezett megrendelések elfogadásához minden esetben a Megrendelő és a Fordítóiroda (a továbbiakban: Felek) kölcsönös írásbeli visszaigazolása szükséges, megerősítve ezzel, hogy a megrendelt szolgáltatást a megadott feltételek szerint elfogadja, illetve teljesíti. Írásos visszaigazolás hiányában, hacsak a felek másként nem állapodnak meg, a megrendelés nem tekinthető elfogadottnak. Amennyiben a Felek írásban nem állapodnak meg eltérő módon, a Fordítóiroda a jelen ÁSZF-ben írt feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését. Felek megállapodnak, hogy a Fordítóiroda a Megrendelő megbízása alapján, a Megrendelő részére elvégez az alább felsoroltak közül egy vagy több szolgáltatást.

1. A szolgáltatás jellege és terjedelme

A Fordítóiroda elsődleges szolgáltatásai az írásbeli vagy szóbeli fordítás, a lektorálás, a hiteles fordítás és a fordításhitelesítés.

Írásbeli fordítás: minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása. Az elkészült fordítást a Fordítóiroda házon belül minőség-ellenőrzésnek veti alá, aminek során igyekszik kiszűrni az alábbiakat: helyesírási hibák, elütések, számok megfelelő átírása, mondatszintű inkonzisztencia.

Írásbeli fordítás esetén a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell a fordítás célját, amelyek például az alábbiak lehetnek:

 • tájékozódás
 • nyilvánosságra hozatal (kiadás, reklám stb.)
 • jogi felhasználás (pl. szabadalmi eljárás)
 • hivatalos fordítás
 • hitelesített fordítás
 • egyéb olyan cél, amelyre a fordítónak tekintettel kell lennie.

Lektorált fordítás: a forrásnyelvi szöveg fordítása célnyelvre, majd az elkészült fordítás lektorálása független nyelvi szakember által. A lektorálás során a nyelvi szakember összeveti a forrásnyelvi szöveget a célnyelvi szöveggel és kijavítja az esetleges helyesírási, nyelvtani, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat, továbbá ellenőrzi a fordításban alkalmazott szakkifejezések helyes alkalmazását. A lektor ellenőrzi, hogy a Fordítóirodától kapott írásbeli utasításokat betartotta-e a fordító. A lektorált fordítást a Fordítóiroda házon belüli minőségellenőrzésnek veti alá (ld. Írásbeli fordítás).

Lektorálás: a Fordítóiroda vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján. A lektorálásnak több módozata van:

 • Teljes lektorálás: A fordítás ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően. A lektor ellenőrzi, hogy a fordítás helyesírási, nyelvi, nyelvtani, stilisztikai szempontból helyes-e, tartalmilag megfelel-e a forrásnyelvi szövegnek. A lektor ellenőrzi továbbá, hogy a fordításban alkalmazott szakkifejezések helytállóak-e.
 • Részleges lektorálás: A lektor a célnyelvi szöveget ellenőrzi, javítva az esetleges nyelvi, nyelvtani, stilisztikai hibákat. A lektor a célnyelvi szöveget szúrópróbaszerűen összeveti a forrásnyelvi szöveggel. A részleges lektorálás célja tehát nem a teljes tartalmi ellenőrzés, hanem főképp a célnyelvi szöveg minőségének javítása.
 • Célnyelvi lektorálás: a lektor kizárólag a célnyelvi szöveget ellenőrzi, javítva az esetleges nyelvi, nyelvtani, stilisztikai hibákat. A teljes lektorálást jellemzően anyanyelvi lektorok vagy az adott szakterület szakemberei végzik. Az anyanyelvi lektor által végzett ellenőrzés célja az anyanyelvi minőségnek megfelelő szöveg előállítása, szaknyelvi lektor által végzett ellenőrzés során az adott szakterületre jellemző szaknyelv pontos alkalmazása a cél. A célnyelvi lektorálást megelőzheti a teljes lektorálás.

Lokalizálás: a lokalizálás olyan fordítási folyamat, amely során szoftverek, honlapok, mobil applikációk és egyéb, főképp összetettebb, online anyagok szakszerű fordítása és a helyi viszonyokhoz való adaptálása történik. A lokalizálás során fordítókon és lektorokon túl nyelvi mérnököket is bevonhatunk a folyamatba.

Kreatív fordítás: reklám- vagy marketingszöveg esetén a Fordítóiroda vállalja a lefordított szöveg célnyelvi adaptálását, megfelelő szakemberek bevonásával. A kreatív fordítás elszámolása óradíj vagy egyedi árazás alapján történik.

Hangalámondás és/vagy szövegfeliratozás: Rövid- és oktatófilmek, játékfilmek, audio guide-ok, e-learning anyagok, webináriumok szövegének és hanganyagának teljeskörű lokalizálása.

Záradékolt fordítás, hiteles vagy hivatalos fordítás: hivatalos/hiteles fordításnak minősül a Fordítóiroda saját cégjelzésével és cégszerűen aláírt záradékával ellátott fordítás. A záradékkal a Fordítóiroda tanúsítja, hogy a fordítás tartalmilag azonos és értelmileg egyenértékű a hozzá csatolt eredeti dokumentummal. A Fordítóiroda nem szavatolja a részére fordításra átadott dokumentum eredetiségét. A Fordítóiroda a részére fordításra átadott dokumentumot tekinti eredetinek függetlenül attól, hogy az közjegyző által hitelesített példány, egyszerű fénymásolat vagy lefényképezett, szkennelt irat.

Hiteles fordítás cégügyekben: a Fordítóiroda a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986 (VI.26.) MT rendelet 6/A §-a alapján jogosult cégiratokat hitelesen fordítani, ebben az esetben a Fordítóiroda által kiadott záradékolt fordítás (ld. Záradékolt fordítás) egyenértékű az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hitelesített fordításával. Egyéb esetekben a jogszabályok értelmében hiteles fordítást kizárólag az OFFI jogosult készíteni.

Kiadványszerkesztés, szövegelőkészítés: a Fordítóiroda vállalja a nem felülírható dokumentumok szakszerű fordítását is, ez esetben a munkafolyamat egyik része a szövegelőkészítés. A Fordítóiroda vállalja nehezen olvasható dokumentumok (pl. fax, kézzel írott, szkennelt anyagok) előkészítését és fordítását is, ellenben nem áll módjában felelősséget vállalni a szövegelőkészítés során előforduló hibákért, ugyanakkor az ilyen szövegek kezelése során is a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el.

Szövegszinkronizálás: amennyiben a Megrendelő a Fordítóiroda rendelkezésére bocsát korábbi fordításokat a megfelelő forrásnyelvi dokumentumokkal együtt, a Fordításszolgáltató ezeket a fordítástámogató szoftver segítségével szinkronizálni tudja, a későbbiekben pedig fordítómemóriaként tudja használni.

Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az ebből eredő károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

Ha a fordítás célját a Megrendelő megrendelésében nem jelölte meg, akkor a Fordítóirodának a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megrendelő kizárólag tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.

Megrendelő megrendelésében a Fordítóirodával történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás valamilyen szövegszerkesztő programmal történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a Fordítóirodánál történő archiválását.

A Fordítóiroda vállalja, hogy az általa fordított dokumentumot 1 évig megőrzi.

A Fordítóiroda a megrendelés teljesítése közben felmerülő szakmai kérdéseket a lehető legrövidebb időn belül közli a Megrendelővel, ha az adott kérdésre a Megrendelő feltehetően választ tud adni – így például cégspecifikus rövidítések feloldása, a Megrendelő tevékenységi körében használt szakkifejezés jelentése stb. Amennyiben a forrásszövegben szereplő bármely kifejezés értelmezése nehézségekbe ütközik, arról a Fordítóiroda minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt.

 2. Fogalom-meghatározások

Fordítástámogató szoftver (CAT): A fordítástámogató szoftver lehetővé teszi, hogy a Fordítóiroda megrendelőnként és/vagy témakörönként fordítómemóriát és terminológiai adatbázist hozzon létre, valamint hogy a rendelkezésére bocsátott, referenciaként szolgáló dokumentumokat a fordítás során memóriaként használja. A fordítástámogató szoftver segítségével a Fordítóiroda több fordító munkáját is képes on-line, valós időben összehangolni, ezáltal a teljes fordítási projektet az on-line felületen koordinálhatja.

Fordítómemória: a fordítástámogató szoftver segítségével épített fordítómemória mondatpárokat tartalmaz. A fordítás/lektorálás során a szoftver figyelmezteti a felhasználót, ha a forrásnyelvi szöveg és a használatban lévő fordítómemória bármilyen egyezést mutat, ennek köszönhetően a Fordítóiroda biztosítani tudja az ismétlődő szövegrészek következetes fordítását.

Terminológiai adatbázis: a fordítástámogató szoftver segítségével épített terminológiai adatbázis intelligens szótárként működik. A terminológiai adatbázisban nem csak szópárokat, hanem az adott kifejezés használatával kapcsolatos információkat is rögzíteni lehet – így pl. definíció, szövegkörnyezettől függő használat, tiltott terminus stb. A fordítástámogató szoftver figyelmezteti a felhasználót, ha a forrásnyelvi szöveg és a használatban lévő terminológiai adatbázis között egyezést észlel.

Ismétlődés: ismétlődés alatt minden esetben mondatok közötti statisztikai egyezést értünk. Nem minősül tehát önmagában ismétlődésnek a szövegen belül többször előforduló szó.

Forrásnyelv: a fordítás alapjául szolgáló szöveg nyelve.

Célnyelv: az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget fordítani szükséges.

Alapvető ellenőrzés: a Fordítóiroda minden munkafolyamat menetét, így az alapvető ellenőrzés lépéseit is pontosan meghatározza. Az alapvető ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:

 • helyesírás-ellenőrzés
 • számok átírásának egyezése a forrásnyelven és a célnyelven
 • a projekthez rendelt terminológia használata
 • tiltott kifejezések előfordulásának ellenőrzése
 • konzisztencia
 • teljesség (kihagyott szövegrészek keresése)
 • speciális fájlformátumok esetén a szövegkódok helyes alkalmazása
 • formátum

3. A fordítás minősége

Lektorált fordítás minősége: a lektorált fordítás mind helyesírási, nyelvi, nyelvtani és stilisztikai szempontból helyes, tartalmilag megfelel a forrásnyelvi szövegnek. Természetesen a lektorált minőségű fordításon is lehet további változtatásokat végezni, azonban ennek célja már nem hibák javítása, hanem a szöveg egyéni szempontok alapján történő módosítása.

Nem lektorált fordítás minősége: a nem lektorált fordításnak elég jó minőségűnek kell lennie ahhoz, hogy belső felhasználásra alkalmas legyen, vagy lektorálásra tovább lehessen adni – a fordításban nem lehetnek súlyos tartalmi és nyelvi hibák, félreértelmezések, kihagyások. Lektorálás esetén a lektornak mondatszintű változtatásokat végeznie nem szükséges, a szöveg kisebb, elsősorban szószintű módosításokkal tökéletesíthető. A nem lektorált fordítások is kötelezően átesnek az alapvető ellenőrzésen.

Nem elfogadható minőség lektorált fordítás esetén: a lektorált fordítás minősége (ld. Lektorált fordítás minősége) nem elfogadható, ha értelemzavaró nyelvi, nyelvtani vagy stilisztikai hibákat tartalmaz. Nem megfelelő a fordítás minősége abban az esetben sem, ha a Fordítóiroda nem használta helyesen a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott terminológiát, segédanyagokat és nem tartotta be a fordítási útmutatóban foglaltakat.

Az alapvető ellenőrzés része a fordítási díjnak.

Nem elfogadható minőség nem lektorált fordítás esetén: elmarasztalható a nem lektorált fordítás, ha súlyos nyelvi, tartalmi hibákat, félreértelmezéseket, kihagyásokat tartalmaz.

A Fordítóiroda vállalja, hogy minden szolgáltatatást a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel teljesít, különös tekintettel a teljesítésbe bevont fordítók, lektorok és tolmácsok kiválasztására.

4. Ajánlatadás

A Fordítóiroda árajánlata csakis írásban (e-mail, levél) és – feltéve, hogy az árajánlat nem tartalmaz eltérő érvényességi időtartamot – legfeljebb az árajánlat dátumától számított 1 hónapon belül érvényes azzal a kikötéssel, hogy az árajánlatban megállapított és a feladat elvégzéséhez szükséges időráfordítást a megrendelés időpontjától kell számítani.

Az ajánlat az alábbiakat tartalmazza:

 • Szolgáltatás és a kapcsolódó munkafolyamatok tételes felsorolása (pl. fordítás, lektorálás, szövegszerkesztés stb.)
 • Forrásnyelv(ek) és célnyelv(ek)
 • Vállalási díj
 • Fordítóiroda által vállalt határidő

Fordítás esetén a pontos végösszeget is tartalmazó árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.

Az ajánlat kizárólag az annak alapjául szolgáltató megbízási feltételekre és a már átvett anyagokra vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő a forrásanyagot az ajánlatadás után módosítja, a Fordítóiroda jogosult módosítani a vállalási feltételeket, különös tekintettel a vállalási árra és a határidőre.

5. A szolgáltatás díja

A szolgáltatás díját a megrendelésre adott írásbeli árajánlata határozza meg. Írásbeli árajánlat csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható.

Az írásbeli fordítások elszámolása általában a forrásnyelvi szöveg szóközökkel együtt számított karaktereinek (leütés) mennyisége alapján történik. A Fordítóiroda, a Megrendelővel történő megállapodás alapján jogosult azonban más elszámolási egységet is meghatározni, illetve egyösszegű vállalkozói díjat megállapítani. Bizonyos írásbeli szolgáltatások esetén (ld. célnyelvi lektorálás, kreatív fordítás, terminológia építés stb.) óradíj alapú elszámolást is alkalmazhat a Fordítóiroda.

Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben azt a fordítás színvonala indokolja, a Fordítóiroda jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani.

A Fordítóiroda kis összegű írásbeli és szóbeli fordítási megrendelések teljesítése esetén, a csekély szolgáltatási díjjal arányban nem álló ügyintézési költségeinek fedezésére minimális térítési díjat, ún. alapdíjat állapít meg.

A Megrendelő kérheti a már elkészített és leszállított fordítás módosítását. Abban az esetben, ha a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Fordítóiroda jogosult a teljes szöveg után lektorálási díjat felszámítani.

Ha a Megrendelő csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a dokumentumban, a Fordítóiroda csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos szolgáltatásait számlázza a Megrendelőnek.

Teljes lektorálás esetén az elszámolás alapja a forrásnyelvi dokumentum terjedelme. A lektorálás díja az adott nyelvpárra vonatkozó fordítási díjhoz képest teljes lektorálás esetén az adott nyelvpárra vonatkozó fordítási díj 50%-a.

Célnyelvi lektorálás esetén az elszámolás alapja a forrásnyelvi szöveg terjedelme. Amennyiben a fordítást nem a Fordítóiroda készítette, az elszámolás alapja a rendelkezésre bocsátott célnyelvi szöveg terjedelme.

Mások által készített fordítások lektorálásáért, amennyiben a fordítás nem tekinthető lektorálható minőségűnek, a Fordítóiroda jogosult a vonatkozó fordítási díjat felszámítani, a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően.

Még nem teljesen elkészült, lektoráláson és egyéb ellenőrzési műveleten át nem esett anyagok határidő előtti leadását, hacsak a Megrendelővel ettől eltérő megállapodás nem születik, a Fordítóiroda nem vállalja. A Fordítóiroda az elkészült anyagot a vállalt határidőben adja át a Megrendelő részére.

A Fordítóirodának nem áll módjában kötelező erejű ajánlatot adni változó tartalmú és/vagy terjedelmű forrásanyagok esetén (pl. nem végleges weboldal, szöveges vagy hanganyagok anyag stb.)

6. A megbízás teljesítése

Amennyiben a teljesítés napja (pontos időpontja) a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés határidejének egy adott napot jelölt meg, azonban ezen belül óra és perc pontosságú időt nem határozott meg, úgy az írásbeli szolgáltatás teljesítésének határideje a megrendelésben megjelölt nap 12:00 órája.

A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Fordítóirodához a fordításhoz szükséges valamennyi dokumentum. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik.

A teljesítés módjában és helyében a Megrendelő és a Fordítóiroda esetileg állapodik meg. Megállapodás hiányában a teljesítés (a kész fordítás továbbítása) ugyanolyan módon történik, mint ahogy a Megrendelő az eredeti dokumentumot a Fordítóirodának eljuttatta.

Postai továbbítás esetén a fordítást a Fordítóiroda saját költségén, elsőbbségi küldeményként adja postára. Ennek kockázatát azonban a Megrendelő viseli. A Megrendelővel történt előzetes megállapodás esetén a Fordítóiroda vállalja, hogy az elkészült fordítást ajánlott küldeményként vagy futárszolgálattal juttatja el a Megrendelő által meghatározott címre. Ennek a szolgáltatásnak a járulékos költségeit a Megrendelő viseli.

A fordítás elektronikus úton történő továbbítása esetén a Fordítóiroda minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson Megrendelőhöz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó e-mail határidőben történő elküldésére vállal.

A Fordítóiroda az elkészített fordítást a Megrendelő részére eljuttatja, illetve Megrendelő a kész dokumentumot/okiratot a Felek által előzetesen megállapodott helyszínen is átveheti. A Megrendelő köteles a teljes számlaértéket kifizetni abban az esetben is, ha az elkészült fordítást a Fordítóiroda írásbeli felhívása ellenére sem veszi át. Az írásbeli felszólításra a teljesítési határidőt követő 15. nap eltelte után kerül sor. Ha a Megrendelő az írásbeli felszólítás tértivevénnyel igazolt átvételét követő 8 naptári napon belül sem jelentkezik a fordításért, a Fordítóiroda a lefordított anyagot az eredeti dokumentummal és az elvégzett szolgáltatások díját tartalmazó számlával együtt tértivevényes levélben megküldi Megrendelőnek. A Megrendelő ebben az esetben a Fordítóiroda számláját ugyanúgy köteles kiegyenlíteni, mintha a fordítást a Fordítóirodában vette volna át.

Többszöri megrendelés esetén a Megrendelő érvényes megrendelésének további feltétele, hogy a megrendelései alapján kiszámlázott díjakat maradéktalanul megfizesse, a Fordítóirodával szemben semmilyen jogcímen tartozása ne álljon fenn.

7. A megbízástól való elállás

Megrendelő, írásbeli szolgáltatás esetén, következmények nélkül elállhat a megrendeléstől abban az esetben, ha érdekmúlásának a Fordítóiroda részére történő jelzésekor a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el.

Ellenkező esetben a Megrendelő köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját.

8. Minőségi kifogás és szavatosság

A Fordítóirodának a fordítást jó minőségben kell elkészítenie, oly módon, hogy az a Megrendelő által megjelölt célnak valamint a szakma írott és íratlan szabályainak megfeleljen. A fordítandó dokumentumban előforduló, de közkinccsé még nem vált speciális szakszavak, terminológiák fordítására a Fordítóiroda nem köteles.

A fordítás minőségével kapcsolatosan a Megrendelő a fordítás átvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb két héten belül élhet kifogással. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A Fordítóiroda írásbeli szolgáltatásaiért a Megrendelő a teljesítéstől számított három hónapos elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényét.

A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni.

Írásbeli szolgáltatás esetén a hiányosságok kijavítására a Megrendelőnek lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Fordítóiroda számára. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Fordítóirodát mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól.

Ha a Fordítóiroda a rendelkezésére álló idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Fordítóiroda számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

Ha a Fordítóiroda a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre szánt fordításoknál a Fordítóiroda felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Fordítóirodának módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Fordítóiroda a korrektúráért külön díjat számít fel.

Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni.

Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt) helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Fordítóirodának, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

A Fordítóiroda nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megrendelő a nevek és sajátos elnevezések átírását latin nyomtatott betűkkel külön formában biztosítja.

A megrendelésben előre meghatározott vagy a megrendelésben nem kikötött szövegszerkesztővel elkészített, adathordozón is szállított fordítás a Megrendelő számítástechnikai eszközein bekövetkező inkompatibilitásáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

A Fordítóiroda a Megrendelő megrendelésére az adathordozón történő archiválást a legnagyobb gondossággal végzi, de az adatvesztés miatt a Megrendelő által érvényesíteni kívánt kárigényt minden esetben elutasítja.

Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Fordítóiroda szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Fordítóiroda nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal.

A Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

A Fordítóiroda semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

A Megrendelő által a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátott kéziratokat, papír- vagy elektronikus adathordozón átadott eredeti dokumentumokat és hasonlókat a fordítás átadásakor vissza kell szolgáltatni a Megrendelőnek, postai úton történő teljesítés esetén a fordítással együtt, egyéb esetben a Megrendelő köteles az átvételről gondoskodni. Ha a Megrendelő nem tart igényt az eredeti dokumentumra, a Fordítóiroda kérésére köteles írásban nyilatkozni az eredeti dokumentum kezeléséről. Amennyiben a Megrendelő a Fordítóiroda kérését követő 5 munkanapon belül nem válaszol, a Fordítóiroda az eredeti dokumentumokat legalább 1 hónapra automatikusan archiválja, ezt követően a dokumentumokat automatikusan megsemmisíti.

A Fordítóiroda kötelezettséget vállal arra, hogy minden belső és külső munkatársát, aki a fordítandó dokumentumba, illetve az elkészült fordításba betekintést nyer, az így szerzett valamennyi információ titokban tartására kötelezi.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lektorált és nem lektorált fordításokkal szemben támasztható elvárások eltérőek, ebből adódóan a minőségi kifogás csak abban az esetben lehet indokolt, ha a fordítás minősége az adott szolgáltatástól elvárható színvonaltól elmarad.

9. Adatkezelés, titoktartási kötelezettség

A Fordítóiroda és a Megrendelő kötelezik magukat arra, hogy az adott megrendelés teljesítése során bármilyen tudomásukra jutott – egymás tevékenységével, érdekeivel összefüggő – üzleti vagy hivatali titkot, adatot és egyéb információt bizalmasan kezelik, ezen adatokat és információkat harmadik személy részére sem az adott megrendelés teljesítése során, sem azt követően nem teszik hozzáférhetővé, nem szolgáltatják ki, valamint saját céljaikra sem használják fel. A titoktartási kötelezettség a Fordítóiroda belső munkatársaira, valamint a teljesítésbe bevont alvállalkozókra egyaránt vonatkozik. A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra, (i) amelyek már a bizalmas információ átadásakor köztudomásúak vagy nyilvánosak voltak, vagy később – de nem bármely személy titoktartási kötelezettségének megszegése révén – köztudomásúvá vagy nyilvánossá váltak; vagy (ii) amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

A Fordítóiroda, annak tagjai, alvállalkozói, illetve munkatársai felelőssége – a törvényi kivételektől eltekintve – semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül a kisebbik összeget: (i) az Önök által a megrendelés alapján ténylegesen kifizetett díjak összege, vagy (ii) a tényleges kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a következőket: (i) az elmaradt haszon, cégérték, üzleti lehetőség vagy várható megtakarítás (akkor is, ha a veszteség ténylegesen előre látható volt), (ii) adatvesztés vagy -sérülés, (iii) közvetett (következményi) kár vagy veszteség és (iv) harmadik személy követelése alapján felmerülő kár vagy veszteség.

A szolgáltatások teljesítéséből fakadó igény érvényesítésére irányuló jogi eljárást a Megrendelő csak azt követően indíthat a Fordítóirodával szemben, hogy azt ebbéli szándékáról értesítette. A jogi eljárás megindítására az azt követő két hónapban kerülhet sor, hogy az értesítést adó fél a másik fél felelősségét vagy állítólagos felelősségét kiváltó tényről értesült vagy arról megfelelő gondossággal értesülnie kellett volna, de legkésőbb az azt követő három hónapon belül, hogy az állítólagos szerződésszegésre, gondatlanságra, cselekményre vagy mulasztásra sor került.

10. Fizetés

A Fordítóiroda a teljesített szolgáltatásról átutalásos számlát állít ki, amelynek fizetési határideje – eltérő megállapodás hiányában – a számla kiállításától számított 8 naptári nap. A Fordítóiroda a számlát postai úton vagy e-számlaként juttatja el a Megrendelő részére. A Megrendelő kérése esetén a fizetés készpénzfizetési számla ellenében is lehetséges. Átutalás és bankfiókban történő készpénzbefizetés esetén az adott számla sorszámát közleményben fel kell tüntetni.

A Fordítóirodának – különösen új, vagy kevéssé ismert, illetve nem pontosan fizető Megrendelő esetében – jogában áll előleget vagy részfizetést kérni.

A Fordítóiroda szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Fordítóiroda a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda jogosult a mindenkori késedelmi kamatról számlát kiállítani, melyet a Megrendelő a megadott fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a hiányzó pénzügyi teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

A Megrendelő elfogadja, hogy írásbeli szolgáltatás esetén a teljesítési határidő a fizetési késedelem idejével meghosszabbodhat. A Megrendelő fizetési késedelme a Fordítóiroda késedelmét kizárja.

11. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Fordítóiroda részéről a megbízás keretében a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatás, illetve szolgáltatás eredménye, a megbízás keretében általa létrehozott és a Megrendelőnek átadott minden anyag, fordítás, dokumentáció, mű, információ szellemi alkotásnak minősül, az ezekhez kapcsolódó valamennyi jog a Fordításszolgáltatót illeti meg, és ezek felhasználására kizárólag a Fordításszolgáltató jogosult. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőnek (papíron, merevlemezen, e-mail-en vagy bármely más módon) átadott – a megrendeléssel érintett – fordításra vonatkozóan a Fordítóiroda nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Megrendelő számára, amennyiben a Megrendelő a Fordítóirodának az adott fordításért járó ellenszolgáltatás díját maradéktalanul kiegyenlíti. A Megrendelő jogosult a fordítás felhasználására, további felhasználási engedély adására, a felhasználási jog átruházására, átdolgozására, átdolgoztatására vagy bármely módon történő megváltoztatására. A Megrendelő jogosult a fordítás többszörözésére, terjesztésére, illetve arra, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja.

A Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fordítóiroda a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megrendelő megjelölésének felhasználásával referenciaként felhasználja, arra hivatkozzon.

12. Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy a Fordítóiroda szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, a Felek felkérik az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodát, hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértőbizottságot a vita eldöntésére. Az ezzel kapcsolatos költségeket az a fél viseli, amelyik fél álláspontját a bizottság elmarasztalja. A döntőbizottság döntését a Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A szerződéses viszonyból egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésére a Fordítóiroda székhelye szerinti bíróság illetékes.

13. Vegyes rendelkezések

A Megrendelő a Fordítóirodával áll szerződéses viszonyban, ennél fogva a megrendelt szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a Fordítóiroda tartozik felelősséggel. A teljesítésben közreműködő fordítók személyére vonatkozó információkat a Fordítóiroda bizalmasan kezeli, a Megrendelő nem kerül közvetlen kapcsolatba a fordítókkal. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tartama alatt, valamint a megszűnésének időpontját követően három évig sem a Megrendelő, sem részben vagy egészben, közvetett vagy közvetlen tulajdonukban álló más jogalanyok, kapcsolt vállalkozásaik, közeli hozzátartozóik, hozzátartozóik vagy egyéb, a Megrendelővel ebből a célból megállapodást kötő vagy megállapodás nélkül együttműködő személy és a Megrendelő alkalmazottai (együttesen: „Érintett Személyek”) nem alkalmazza a Fordítóiroda alkalmazottait, közreműködőit (legyenek azok akár tolmácsok, akár fordítók, akár más feladatot ellátó személyek a Fordítóiroda fennálló jogviszonyuk típusától függetlenül) és nem köt velük munkaszerződést, továbbá nem létesít olyan kereskedelmi vagy polgári jogviszonyt, amely szerint az alkalmazott (közreműködő) vagy az alkalmazottnak (közreműködőnek) vagy a Ptk. 8:1. §-a (1) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozójának vagy hozzátartozójának a Ptk. 8:2. § szerint többségi befolyása alatt álló jogalany, vagy az alkalmazottal egyéb jogviszonyban álló jogalany bármely, a Fordítóiroda tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló szolgáltatást köteles nyújtani. E kötelezettség megszegése esetén a Fordítóirodát ötvenezer eurót kitevő kötbér illeti meg. Ez nem érinti a Fordítóiroda további kártérítéshez való jogát. A Megrendelő a Fordítóiroda által biztosított fordítók közvetlen elérhetőségét kizárólag a Fordítóirodától kérheti be, a fordítóktól közvetlenül azonban nem.

A jelen ÁSZF és bármely megrendelés, és azok értelmezése tekintetében a magyar jog az irányadó.